Home  //  กิจกรรม

 

โครงการบรรยายพิเศษ "Understanding the SEP and applying it to teaching and research in Thailand" วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อช่วยจุดประเด็นความคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Understanding the SEP and applying it to teaching and research in...
 

การสัมมนาวิชาการ

เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ชื่อเดิม ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง)โดยคณาจารย์ของสถาบันได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
 

   

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนวิชาการ เรื่อง...
 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
 

สัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

  

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 

การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์