พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปาฐกถาพิเศษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

 

บทนำ

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

 

การสร้างพื้นฐานเพื่อความพอเพียง

              -  คลังข้อมูลสำหรับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

              -  หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎี และผลการวิจัย

                  เพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์

              -  การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรม

                  จากมุมมองหลังสมัยใหม่

              -  Rethinking Sufficiency Economy

ปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาชุมชน

              -  ความพอเพียงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกับการจัดการร่วมสมัย ตัวแบบธุรกิจ "ล้นเกล้า"

              -  การบริหารความเสี่ยงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคเอกชน

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการภาครัฐ

              -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ

              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน

              -  การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทส่งท้าย

              -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทางเลือกของการบริหารพัฒนา

              -  การบริหารการพัฒนา: บูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม

 

จำนวน  408  หน้า

              

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์