พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

 

เนื้อหา :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

 

บทที่  1   แนวทางการบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง

 

บทที่  2   การบริหารการเงิน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:

               หลักคิดเพื่อการตัดสินใจสู่ความสมดุลและยั่งยืน

 

บทที่่  4   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินบุคคล

               -   การสำรวจทรัพย์สินสุทธิของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จัดหาทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

                   ที่รู้อย่างชัดแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

               -   การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินและเหตุจำเป็น

               -   การจัดสรรเงินออมเพื่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณ

               -   การลงทุนอย่างเพียงพอ  เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

               -   จัดหาทรัพย์สินอย่างพอเพียงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

               -   รู้จักความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และเตรียมการรับมือ

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

จำนวน  86  หน้า

 

 

 

 

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์