พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   บทนำ

 

บทที่  2   ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

               -   ความหมายขององค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

 

บทที่  3   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดในการบริหารองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน  5  ส่วน

 

บทที่  4   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย

               -   การศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME)

               -   กรณีศึกษา  :  ชุมพร  คาบาน่า  รีสอร์ต

               -   กรณีศึกษา  :  บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

               -   กรณีศึกษา  :  โรงพยาบาลเทพธารินทร์

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  แพรนด้า  จิวเวลรี่  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จำกัด  (มหาชน)

               -   กรณีศึกษา  :  บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  (มหาชน)

               -   บทสรุป

 

บทที่  5   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในต่างประเทศ

                -   กรณีศึกษา  :  ห้างสรรพสินค้า  Nordstrom

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจผลิตรถยนต์  The BMW Group

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจธนาคาร  The  Hongkong  and 

                                           Shanghai  Banking Corporation (HSBC)

                -   กรณีศึกษา  :  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต  Marriott  International

                -   แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ยั่งยืนของโลกตะวันตก

                     และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   บทสรุป

 

บทที่  6   ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

                และแนวทางปฏิบัติแห่งองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน

               -   แนวทางปฏิบัติที่  1

               -   แนวทางปฏิบัติที่  2

               -   แนวทางปฏิบัติที่  3

               -   แนวทางปฏิบัติที่  4

               -   แนวทางปฏิบัติที่  5

               -   แนวทางปฏิบัติที่  6

               -   แนวทางปฏิบัติที่  7

               -   แนวทางปฏิบัติที่  8

               -   แนวทางปฏิบัติที่  9

               -   แนวทางปฏิบัติที่  10

               -   บทสรุป

 

บทที่  7   ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเชิงนโยบาย

               -   ประการที่  1   การพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

                                         หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   ประการที่  2   การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับ

                                         อุตสาหกรรมเกษตร

               -   ประการที่  3   การตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

                                         การบริหารธุรกิจในประเทศให้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการ

                                         พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

               -   ประการที่  4   การส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

                                         ภาคธุรกิจ

               -   บทสรุป

               

บทที่  8   แนวทางในการวิจัยในอนาคต

               -   การพัฒนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ

               -   การวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีแห่งความยั่งยืน

                   สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               -   บทสรุป

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  138  หน้า              

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์