พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  แนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คำนำ

บทที่  1   กระบวนการและเป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

                -   กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

                -   เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ

 

บทที่  2   ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                -   โครงสร้างและเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   การทำความเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้

 

บทที่  3   กรณีศึกษา:  มาตรการควบคุมราคาน้ำมัน

                -   วิวัฒนาการของนโยบายราคาน้ำมัน

                -   การแทรกแซงราคาน้ำมันโดยรัฐบาล

                -   การควบคุมราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

                    ทักษิณ  ชินวัตร (พ.ศ. 2544- 2548)

                     -   มาตรการตรึงราคา  ครั้งที่  1

                         ระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2546 - 19 พฤษภาคม  2546

                     -   มาตรการตรึงราคา ครั้งที่ 2

                         ระหว่างวันที่  10  มกราคม  2547 - 13 กรกฎาคม  2548

                -   มาตรการนี้ไม่ตรงกับหลักความพอเพียงอย่างไร

 

บทที่  4   กรณีศึกษา:  ความโปร่งใสทางการคลัง

                -   การใช้จ่ายของภาครัฐ

                -   ความหมายของความโปร่งใสทางการคลัง

                -   ผลกระทบจากความไม่โปร่งใสทางการคลังต่อการเงินของรัฐ

                     -   ภาระทางการคลัง

                     -   ความเสี่ยงทางการคลัง

                     -   ความยั่งยืนทางการคลัง

                 -   กิจกรรมของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสทางการคลัง

                     -   การใช้งบกลาง

                     -   การใช้ระบบกองทุน

                     -   มาตรการกึ่งการคลัง

                     -   การร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนในโครงการ

                          ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

                     -   ภาระจากความไม่โปร่งใสทางการคลัง

                 -   ความไม่พอเพียง

 

บทที่  5   นโยบายสาธารณะกับวิถีของความพอเพียง

                -   นโยบายสาธารณะกับความพอเพียง

                -   เป้าหมายของนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

บรรณานุกรม

 

จำนวน  119  หน้า

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์