พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อความพอเพียง

 

 

 

เนื้อหา :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บทที่  1   บทนำ

 

บทที่  2   การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการทางเศรษฐศาสตร์

 

บทที่  3   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

                -   ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -   ความซื่อสัตย์สุจริต

                -   ความรอบรู้

                -   ความมีเหตุมีผล

                -   ความพอประมาณ

                -   การมีภูมิคุ้มกัน

 

บทที่  4   หลักการทรงงานกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

                -   หลักการทรงงานที่  1  :  การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

                -   หลักการทรงงานที่  2  :  ภูมิสังคม

                -   หลักการทรงงานที่  3  :  องค์รวม

                -   หลักการทรงงานที่  4  :  ไม่ติดตำรา

                -   หลักการทรงงานที่  5  :  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

                -   หลักการทรงงานที่  6  :  การมีส่วนร่วม

                -   หลักการทรงงานที่  7  :  ประโยชน์ส่วนรวม

                -   หลักการทรงงานที่  8  :  ขาดทุนกำไร

                -   หลักการทรงงานที่  9  :  การพึ่งตนเอง

 

บทที่  5   บทส่งท้าย

 

จำนวน  72  หน้า

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์