พระบรมราโชวาท1

“...ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย อาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบ...” พระบรมราโชวาทเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

เศรษฐกิจพอเพียง

“... เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ...”   พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

    “...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”  พระราชดำรัส เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง2

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...” พระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ปี ๒๕๔๒

Home  //  ข่าว  //  งานวิชาการ  //  หนังสือ  //  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

 

 

 

เนื้อหา:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ส่วนที่  1  หลักการทรงงาน และหลักคิด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                -  แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   โดย   ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

                -  พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                    โดย   ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

 

ส่วนที่  2  กรอบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                -  โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ

                -  วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 และความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                    โดย  ดร. ปรียานุช  พิบูลสราวุธ

                -  จากความมั่งคั่งถึงความเป็นอยู่ที่ดีและนิพพานในที่สุด :

                    การพัฒนาจิตที่พ้นไปจากวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นอยู่ไปสู่พุทธเศรษฐศาสตร์

                    โดย   ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน  

 

ส่วนที่  3  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

                -  การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา  จันทร์สม

                -  การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

                   โดย   นายพงศา  ชูแนม

                -  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์  กันตะบุตร

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาครัฐ

                   โดย   ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

ส่วนที่  4  กรณีศึกษา

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร

                   โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวา  จิตต์สงวน

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

                   โดย   ท่านผู้หญิง  สุธาวัลย์  เสถียรไทย

                -  บทสังเคราะห์การพัฒนาองค์การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

                -  เศรษฐกิจพอเพียง กับภาครัฐและภาคการเงิน

                   โดย   ดร. กอบศักดิ์  ภูตระกูล

 

ส่วนที่  5  บทส่งท้าย

                -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาคน

                    โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

Contact Us

 

ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02 727 3606 , 02 727 3607

โทรสาร: 02 727 3605

E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Guests Online

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์